Portfolio

SME HUB


Projekat SME HUB rezultat je javno-privatnog partnerstva između Vlade Švajcarske, koju predstavlja Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC) i srpske kompanije ICT HUB. Ovaj projekat će omogućiti srpskim malim i srednjim preduzećima (MSP) da unaprede svoje poslovanje, veštine i kapacitete kako bi stekli uslove i ispunili kriterijume multinacionalnih i velikih domaćih kompanija koje posluju u Srbiji da postanju njihovi lokalni dobavljači.

Opšti cilj SME Hub-a je da omogući srpskim proizvodnim MSP da kreiraju nova radna mesta, bolje uslove rada i veće plate, uz smanjenje negativnog uticaja na životnu sredinu. Ovo će se realizovati pružanjem podrške malim i srednjim preduzećima u proizvodnji da ubrzaju njihov rast, koriste privatne savetodavne usluge i dostupne javne i privatne izvore finansiranja, kako bi pristupili većim, stabilnijim ili profitabilnijim tržištima između preduzeća (B2B).

SME HUB, uz uključivanje više zainteresovanih strana i stručnjaka iz privatnog sektora, nudi punu uslugu, koja će započeti istraživanjem potreba multinacionalnih i velikih domaćih kompanija, kroz skauting, selekciju malih i srednjih preduzeća, dijagnostiku i kreiranje plana transformacije, upravljanje i nadgledanje unapređenja kapaciteta, obezbeđivanje pristupa finansijama, sve do trenutka kada srpska firma potpiše ugovor o saradnji sa multinacionalnom ili velikom lokalnim kompanijom.

Inicijativa SDC-a i ICT Hub-a okuplja i blisko sarađuje sa ključnim interesnim grupama, uključujući proizvodna MSP, multinacionalne kompanije koje proizvode u Srbiji, pružaoce usluga i banke, kao i sve druge relevantne zainteresovane strane. SME Hub je fokusiran na proizvodna MSP iz Srbije, stavljajući poseban fokus na MSP koja dolaze iz nerazvijenih regiona zemlje.

Ključne informacije:

Donator: Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC)
Trajanje: 01.07.2023 -01.07.2027.
Veb stranica