Uslovi korišćenja

USLOVI KORIŠĆENJA

Internet stranice www.icthub.rs

 

1. Uvodne odredbe

1.1. Ovi Uslovi korišćenja (u daljem tekstu “UK” ili “Uslovi korišćenja”) i sve politike ili pravila koja smo objavili na ovoj internet stranici predstavljaju celokupan sporazum između vas i ICT HUB i regulišu vaše korišćenje internet stranice, zamenjujući sve prethodne ili istovremene sporazume, komunikacije i predloge, bilo usmene ili pismene, između vas i ICT HUB.

1.2. ICT Hub doo Beograd – Stari Grad, sa sedištem u ul. Kralja Milana br. 10, PIB:105457073, MB:20388307  (u daljem tekstu: ICT HUB i/ili “mi” „naš“ „nama“ „naše“ „naša“ „naši“ “svojim” i sve ostale lične i prisvojne zamenice koje se odnose na ICT HUB) je vlasnik internet stranice www.icthub.rs i stavlja na raspolaganje internet stranicu www.icthub.rs (u daljem tekstu: internet stranicu), uključujući sve informacije, alate i usluge dostupne sadržaje sa ove internet stranice korisniku (na dalje: korisnik i/ili „vi“ „vama“ „vaš“ i sve ostale lične zamenenice koje se odnose na korisnika), pod uslovom da prihvatite ove UK. 

1.3. Ako ne razumete jezik ovih Uslova korišćenja, nemojte pristupati ovoj internet stranici. ICT HUB neće biti odgovoran za zloupotrebu internet stranice od strane lica koja zbog svojih ličnih sposobnosti nisu u mogućnosti da razumeju ove Uslove korišćenja.

1.4. Posetom internet stranice ICT HUB-a, saglasni ste da ćete biti obavezani Uslovima korišćenja, uključujući one dodatne uslove koje se ovde pominju ili na koja se referiše preko hiperlinka. Ovi Uslovi korišćenja se primenjuju na sve korisnike internet stranice ICT HUB. Pod korisnikom se smatra svako onaj ko pristupa pristupnoj tački vezivanja internet stranice ICT HUB-a.

1.5. Pristupanjem ili korišćenjem bilo kog dela internet stranice, saglasni ste da budete obavezani ovim Uslovima korišćenja.

1.6. ICT HUB je stvorio internet stranicu www.icthub.rs u cilju pružanja informacija svojim korisnicima. Korisnik je svako ko pristupi internt stranici ICT Hub (na dalje: korisnik). Korišćenje internet stranice www.icthub.rs podleže ovim Uslovima korišćenja. Pristup ili korišćenje bilo kog dela internet stranice smatraće se slobodno datim pristankom na UK i smatraće se nedvosmislenom izjavom volje i jasnom afirmativnom radnjom – konkludentnom radnom koja ima značiti da je korisnik prihvatio Uslove korišćenja, te su korisnici dužni da prilikom svakog pristupanja internet stranici pročitaju i prihvate Uslove korišćenja. Ukoliko korisnik ne prihvata Uslove korišćenja treba da se uzdrži od korišćenja internet stranice ICT HUB. ICT HUB ima pravo da u svakom trenutku promeni Uslove korišćenja koji će biti dostupni na sledećoj adresi. Korisnik je dužan da prilikom svake posete internet stranici se upozna sa sadržinom Uslova korišćenja, kao i sa svim izmenama i dopunama UK.

1.7. Ovi Uslovi korišćenja određuju i pravila koja se primenjuju na zaštitu autorskih i srodnih prava na internet stranici ICT HUB-a.

 2. Priroda internet stranice ICT HUB-a

 2.1.1. Internet stranica ICT HUB je sastavljena od sadržaja informativnog karaktera koji su stavljeni na raspolaganju korisnicima pod uslovima određenim ovim UK. Internet stranica ICT HUB predstavlja skup statičnih i dinamičkih informativnih i obrazovnih sadržaja uz mogućnost interakcije između korisnika i ICT HUB-a. Svrha internet stranice je da pruži informacije o radu ICT HUB-a uz mogućnost slanja upita na koje ćemo blagovremeno dostaviti povratne informacije.  Internet stranica ICT HUB-a sadrži linkove ka drugim internet stranicama, pri čemu ICT HUB ne odgovara za sadržaj internet stranica trećih strana i ne garantuje i ne preuzima odgovornost za eventualan štetan sadržaj takvih internet stranica.

Sadržaj ove internet stranice nema nameru da nanese štetu, ali ako imate bilo kakve nedoumice u vezi sa sadržajem ove internet stranice, kontaktirajte autora ili ICT HUB. Neslaganje sa sadržajem internet stranice ne predstavlja dovoljan osnov da tražite od autora ili ICT HUB-a da ukloni ili izmeni bilo koji deo ove internet stranice. ICT HUB podržava i održava sadržaj svoje internet stranice na načelima zabrane diskriminacije i poštovanja ljudskih i manjinskih prava i u delu 3. UK propisuje zabranjene radnje, te ukoliko smatrate da je bilo koji deo sadržaja internet stranice ICT HUB-a usmeren protiv ovih načela i sadrži obeležje neke od zabranjenih radnji budite slobodni da nas kontaktirate putem sledeće adrese elektronske pošte: info@icthub.rs. 

3.  Zabranjene radnje

3.1. Korisnici nisu ovlašćeni da (1) koriste ovu internet stranicu za oglašavanje proizvoda i usluga, (2) da krše autorska prava i politiku ove internet stranice, (3) da napadaju ovu internet stranicu koristeći zlonamerni softver i/ili koristite ovu internet stranicu za prikupljanje podataka (4) da izvrše bilo kakve nezakonite radnje dok koristite internet stranicu, ili protiv ove internet stranice, (5) da ograniče pristup ovoj internet stranici, (6) da ometaju normalno funkcionisanje ove internet stranice i ( 7) da ugroze autora ili nanesu fizičku ili finansijsku štetu ICT HUB-u ili internet stranici.

4. Garantna politika

4.1. ICT HUB ne garantuje validnost niti ažurnost sadržaja internet stranice. Pored toga, ICT HUB ne garantuje da će Internet stranica biti dostupna u svakom trenutku, a posebno u slučaju (1) uzrokovanog prekidima bilo koje javne Internet infrastrukture, mreže ili servera, (2) uzrokovane bilo kakvim kvarovima vaše opreme, sistema ili usluge lokalnog pristupa, (3) za prethodno planirano održavanje ili u vezi sa događajima koji nisu pod kontrolom ICT HUB-a, kao što su štrajkovi, neredi, požari, poplave, eksplozije, rat, terorizam, vladine mere, uslovi rada, prirodni i/ili izazvani ljudskim faktorom katastrofe ili prekidi u Internet uslugama u oblasti u kojoj se nalaze ICT HUB ili Vaši serveri. 

5. Garancija i uslovi korišćenja

5.1. ICT HUB ne daje nikakvu garanciju. Ako odlučite da pristupite internet stranici, to činite na sopstveni rizik. U meri u kojoj su veze i eksterni sadržaj zasnovani ili prikazani u vezi sa Internet stranicom, ICT HUB neće imati nikakvu odgovornost u vezi sa takvim sadržajima. Saglasni ste da koristite internet stranicu na sopstveni rizik i da nećete smatrati sadržaj internet stranice odgovarajućom zamenom za profesionalni savet.

5.2. Bez ograničavanja prethodnog, ICT HUB neće imati nikakvu odgovornost za bilo kakav kvar ili kašnjenje koje je rezultat bilo kog stanja izvan razumne kontrole ICT HUB-a, uključujući, ali ne ograničavajući se na vladine mere, uslove rada, nestanke struje, prirodne i/ili izazvane katastrofe. 

6. Merodavno pravo

6.1. ICT HUB upravlja internet stranicom iz Srbije i ne daje nikakve izjave da su materijali na internet strani prikladni ili dostupni za korišćenje na drugim stranicama. Pristup internet stranici sa bilo koje stranice gde je sadržaj nezakonit je zabranjen. Svaki zahtev u vezi sa korišćenjem Internet stranice ili materijala Internet stranice podleže zakonima Republike Srbije. Bilo koja tužba u vezi sa pristupom, korišćenjem, sadržajem ili postojanjem ove internet stranice biće podneta samo nadležnom sudu u Republici Srbiji. Korišćenje ove internet stranice predstavlja vašu izričitu dozvolu i saglasnost sa nadležnošću prava i sudova Republike Srbije.

7.  Obaveštenja i Kontakt informacije

7.1. Ako smatrate da su vaša prava povređena, kontaktirajte ICT HUB putem sledeće adrese elektronske pošte info@icthub.rs i ostavite rok od 7 radnih dana da dobijete odgovor. ICT HUB će učiniti sve što je moguće da odgovori na vaše upite.

7.2. ICT HUB ima svoju politiku autorskih prava, molimo vas da je pažljivo pročitate pre nego što podnesete zahtev. ICT HUB ni na koji način nije odgovoran, niti ima kontrolu nad sadržajem bilo koje veze sa spoljnim internet stranicama. Informacije na ovom sajtu mogu sadržati greške ili netačnosti, vlasnici internet stranice ne daju garanciju za ispravnost ili pouzdanost sadržaja internet stranice.

8. Odgovornost za sadržaj i tačnost mišljenja

8.1. Internet stranica može da sadrži mišljenja koja možda ne odražavaju mišljenje ICT HUB-a niti bilo koje organizacije sa kojom bi ICT HUB mogao biti povezan.

8.2. Ne snosimo odgovornost ako informacije dostupne na ovoj internet stranici nisu tačne, potpune ili aktuelne. Materijal na ovoj internet stranici je samo za opšte informacije i ne treba se oslanjati na njega ili koristiti kao jedini osnov za donošenje odluka bez konsultovanja drugih izvora informacija. Svako oslanjanje na materijal na ovoj internet stranici je na sopstveni rizik.

8.3. Zadržavamo pravo da izmenimo sadržaj ove internet stranice u bilo kom trenutku, ali nemamo obavezu da ažuriramo bilo koju informaciju na našoj internet stranici. 

8.4. Sve informacije koje se nalaze na internet stranici su tačne i istinite po našem najboljem saznanju, ali može doći do propusta, grešake ili omaške.

 9. Korišćenje “News feed” ICT HUB-a

9.1. Korišćenje “News feed” ICT HUB-a dajete saglasnost ICT HUB-u da koristi i obrađuje informacije koje se odnose na vašu adresu elektronske pošte i da vam šalje informacije o internet stranici ICT HUB-a, publikacijama i drugom sadržaju koji može biti prikladan za korišćenje odlukom ICT HUB-a. 

9.2. Pre korišćenja “News feed” ICT HUB-a dužni ste da se upoznate sa odredbama ovih UK koji se odnose na zaštitu podataka o ličnosti. 

10. Pravila o pravima intelektualne svojine

10.1. Ovaj deo UK određuje pravila koja se primenjuju na zaštitu autorskih i srodnih prava na internet stranici ICT HUB-a.

10.2. Internet stranica ICT HUB predstavlja skup tekstova informativne prirode, koja može da sadrži i druga dela koja su predmet autorskih prava i koja predstavljaju pojedinačnu stavku u okviru periodične ili redovno ažurirane stranice, koja ima za cilj informisanje.

10.3. Sadržaji na internet stranici ICT HUB prati označavanje izvora, uključujući ime autora ili znak autora, oznaku, vodeni žig ili drugi znak razlikovanja, ili drugi relevantan izvor koji može biti hiperlink, koji nedvosmisleno ili verovatno ukazuje ili upućuje na nosioca prava, osim ako se ispostavilo da je tako određivanje nemoguće.

10.4. Internet stranica ICT HUB sadrži materijale zaštićene autorskim pravom, žigom, dizajnom, kao i druge informacije koje su sastavljene od drugih prava fizičkih ili pravnih lica, uključujući, ali ne ograničavajući se na, tekstove, software, fotografije, video materijale, grafiku, muziku, zvuk, kao i celi sadržaj Internet stranica, a u skladu sa važećim propisima Republike Srbije. Svi materijali (tekstovi, fotografije, slike, crteži, audio i video materijali i dr.) zaštićeni znakovi proizvoda i usluga (žigovi), logotipi, i svi drugi sadržaji koji se nalaze na Internet stranicama isključivo može da koristi ICT HUB ili se koriste uz izričitu saglasnost nosioca autorskih prava odnosno nosioca prava na žigovima i/ili dizajnu. Ako nije drugačije navedeno, svi drugi žigovi koji se pojavljuju na internet stranicama ICT HUB sistemu, predstavljaju intelektualnu svojinu njihovih nosilaca. ICT HUB je nosilac autorskih prava u vezi s izborom, koordinacijom, postavljanjem i unapređenjem takvog sadržaja, kao i prava u vezi s originalnim sadržajem.

10.5. Bilo kakvo kopiranje, distribucija, prenos, objavljivanje, reprodukovanje, preinačenje, revidiranje, prenošenje, povezivanje, stvaranje izvedenica ili menjanje ovih internet  stranica na drugi način, bez izričitog pismenog ovlašćenja ICT HUB-a, strogo je zabranjeno. Bilo kakvo kršenje ovih uslova koje može imati za posledicu povrede autorskih prava, prava na žig, ili prava nekog drugog oblika intelektualne svojine može dovesti do pokretanja građanskih postupaka i/ili do krivičnog i/ili prekršajnog postupka protiv izvršioca. Nije dozvoljeno kopiranje, redistribucija, ponovni prenos, izdavanje ili komercijalno iskorišćavanje preuzetog materijala bez izričitog pismenog ovlašćenja ICT HUB-a i nosioca autorskog prava.

10.6. Nije vam dozvoljeno da reprodukujete, prodajete i menjate bilo koji deo ove internet stranice. Dobrodošli ste da se povežete na ovu internet stranicu i da razgovarate o njenom sadržaju na način koji obezbeđuje intergritet autora. Kada citirate ili povezujete ovu internet stranicu, uključite naziv internet stranice u svoju vezu. Niste ovlašćeni da koristite ovaj sadržaj za ličnu dobit. Neovlašćeno kopiranje, reprodukcija, modifikacija, ponovno objavljivanje, postavljanje, prenos ili umnožavanje bilo kog sadržaja je zabranjeno. Kad god se spominje ili koristi materijal zaštićen autorskim pravima, ICT HUB to čini u skladu sa praksama poštenog postupanja. Korišćenje sadržaja sa ove internet stranice u skladu sa praksama poštenog poslovanja zahteva odgovarajuće odobrenje. Jednostavno upućivanje na Internet stranicu ne smatra se odgovarajućom potvrdom; navedite vezu uključujući ime autora, naziv stranice koju povezujete i trajnu vezu („Permalink“) do te stranice i drugo ako je relevantno.

10.7. Korisnik može preuzimati materijale zaštićene autorskim pravom samo u svrhu svoje lične upotrebe. Korišćenje sadržaja sa Internet stranica dopušteno je isključivo u svrhu informisanja i lične, nekomercijalne svrhe korisnika.

10.8. Korisnik se obvezuje da neće Internet stranici ICT HUB postavljati, objavljivati, ili na drugi način činiti dostupnim bilo kakav materijal koji podleže autorskom pravu, žigu, ili drugim pravima intelektualne svojine, bez izričitog odobrenja nosioca tih prava. Krajnji korisnik je jedino i isključivo odgovoran za štetu koja može nastati povredama autorskih prava, zloupotrebom žiga i drugih prava intelektualne svojine, ili bilo kakvih problema nastalih u vezi s objavljivanjem takvih materijala.

10.9. ICT Hub ne snosi obavezu obaveštavanja korisnika, ili pružanja pomoći u određivanju da li je određeni materijal zaštićen odnosno podoban za zaštitu autorskim pravom.

10.10. Postavljanjem materijala na bilo koji javno dostupni deo ove Internet stranice, korisnik garantuje pod krivičnom i materijalnom odgovornošću da je nosilac prava na tim materijalima, i da na taj način ICT HUB daje izričito besplatno, stalno, nepovratno, pravo korišćenja, objavljivanja, umnožavanja, reprodukcije, modifikovanja, prilagođavanja, distribucije objavljivanja, prevođenja i/ili distribucije takvog materijala (delimično ili u celosti) na području celog sveta, vremenski neodređeno. Korisnik takođe daje drugim korisnicima pravo pristupanja, pregledanja, čuvanja ili reprodukcije tog materijala za ličnu upotrebu.

10.11. Uslovi navedeni u ovom delu UK se jednako odnose u korist ICT Hub-a, kao i njegove poslovne jedinice, povezana društava i svako od njih ima pravo direktno i u lično ime pozivati se na te uslove i primenjivati te uslove.

10.12. Korišćenjem ili pristupom ovoj stranici Korisnik ne stiče, izričito ili prećutno, nikakvu licencu ili pravo korišćenja žiga, patenta, dizajna, autorskog prava ili drugog prava koje pripada ICT HUb-u i/ili trećem licu čije delo je objavljeno na internet stranici ICT HUB-a. Korisnici snose vlastitu odgovornost za poštovanje autorskih i drugih prava intelektualne  svojine u pogledu tih sadržaja.

10.13. Zaštitni znaci i žigovi ICT HUB-a ne mogu se ni na koji način koristiti ili reprodukovati bez prethodne pismene saglasnosti ICT HUB-a-.

11. Pravo distribucije

11.1. ICT HUB, u pogledu originala svojih dela ili njihovih kopija, ima isključivo pravo da odobri ili zabrani bilo koji oblik distribucije javnosti prodajom ili na drugi način.

12. Izuzeci i ograničenja

12.1.1. ICT HUB ostvaruje svoje pravo na izuzetke i ograničenja u vezi sa specifičnim radnjama reprodukcije koje su napravljene u okviru njegovih osnovnih aktivnosti, a koje nemaju direktnu ili indirektnu ekonomsku ili komercijalnu svrhu.

12.1.2. ICT HUB koristi svu intelektualnu svojinu dostupnu na internet stranici isključivo u svrhu informisanja i uvek nastoji da uključi ime autora ili najpreciznije naznaku nosioca prava, osim ako se ispostavi da je to nemoguće i da je to opravdano nekomercijalnom svrhom koju treba postići.

12.1.3. ICT HUB može koristiti intelektualnu svojinu dostupnu na internet stranici za reprodukciju putem štampe, saopštavanja javnosti ili stavljanjem na raspolaganje objavljenih članaka o aktuelnim temama, u slučajevima kada takva upotreba nije izričito zabranjena i sve dok je naveden izvor, uključujući ime autora ili najpreciznije navođenje nosioca prava ili korišćenje dela ili drugog predmeta u vezi sa izveštavanjem o aktuelnim događajima, osim ako se to ne pokaže nemogućim.

12.1.4. ICT HUB može koristiti intelektualnu svojinu dostupnu na internet stranici za citate u svrhe kao što su kritike ili recenzije, pod uslovom da se odnose na delo ili drugu temu koja je već zakonito stavljena na raspolaganje javnosti, osim ako se ne ispostavi da je to nemoguće, naveden izvor, uključujući ime autora ili najpreciznije navođenje nosioca prava, kao i da je njihova upotreba u skladu sa poštenom praksom i u meri u kojoj to zahteva konkretna svrha.

13. Opcioni alati

13.1. Možemo vam omogućiti pristup alatima trećih strana koja nisu pod kotrolom ICT HUB-a. Pod opcionim alatima se smatraju tehnička svojstva određenih internet stranica koja omogućava uslugu servisa određenog pružaoca usluga informacionog društva. 

13.2. Prilikom upotrebe takvih opcionih alata dužni ste da se upoznate sa uslovima korišćenja takvih opcionih alata. 

13.3. Potvrđujete i slažete se da pružamo pristup takvim alatima „kao što jesu“ i „kako su dostupni“ bez ikakvih garancija, izjava ili uslova bilo koje vrste i bez ikakvog odobrenja. Nećemo imati nikakvu odgovornost koja proizilazi iz ili se odnosi na vašu upotrebu opcionih alata trećih strana.

13.4. Bilo koje vaše korišćenje opcionih alata ponuđenih preko internet stranice je vaše disrekciono pravo i iste koristite na sopstveni rizik.  

13.5. Takođe možemo, u budućnosti, ponuditi nove usluge i/ili funkcije putem internet stranice (uključujući objavljivanje novih alata). Takve nove funkcije i/ili usluge će takođe biti predmet ovih Uslova korišćenja.

14. Veze trećih strana

14.1. Određeni sadržaj, proizvodi i usluge dostupni putem internet stranice ICT HUB mogu uključivati materijale trećih strana.

14.2. Veze trećih strana na ovom sajtu mogu da vas usmere na internet stranice trećih strana koje nisu povezane sa nama. Nismo odgovorni za ispitivanje ili procenu sadržaja ili tačnosti i ne garantujemo i nećemo imati nikakvu odgovornost za bilo kakve materijale ili internet stranice trećih strana, ili za bilo koji drugi materijal, proizvode ili usluge trećih strana.

14.3. Ne snosimo odgovornost za bilo kakvu štetu u vezi sa kupovinom ili korišćenjem robe, usluga, resursa, sadržaja ili bilo koje druge transakcije izvršene u vezi sa bilo kojim internet stranicom trećih strana. Pažljivo pregledajte politike i prakse treće strane i uverite se da ih razumete pre nego što se upustite u bilo koju transakciju. Žalbe, tvrdnje, nedoumice ili pitanja u vezi sa proizvodima trećih strana treba da budu upućene trećoj strani.

15. Greške, netačnosti i propusti

15.1. Povremeno mogu postojati informacije na našoj internet stranici koje sadrže štamparske greške, netačnosti ili propuste. Zadržavamo pravo da ispravimo sve greške, netačnosti ili propuste, i da promenimo ili ažuriramo informacije. Takođe, ukoliko primetite greške, netačnosti i propuste pozivamo vas da nas o tome obavestite putem sledeće adrese elektronske pošte: info@icthub.rs.

16. Zaštita podataka o ličnosti i pravni poslovi 

16.1. Prilikom pristupa internet stranici ICT HUB dužni ste da se upoznate sa Pravilima privatnosti koja su dostupna na sledećoj internet stranici. ICT HUB obrađuje podatke u ličnosti u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. Pojedine interakcije sa korisnicima mogu podrazumevati obradu podataka o ličnosti, te su korisnici dužni da se prilikom prvog pristupa internet stranici upoznaju sa navedenim Pravilima privatnosti. Ukoliko korisnik ne prihvata Pravila privatnosti smatraće se da ne prihvata ove UK i treba da se uzdrži od korišćenja internet stranice ICT HUB. 

16.2. ICT HUB ne zaključuje pravni posao sa korisnicima putem internet stranice ICT HUB. Ukoliko neki korisnik ima predlog ili ponudu koji za cilj imaju ulazak u pravni posao sa ICT HUB to će biti definisano posebnim ugovorom koji će određivati uslove, prava i obaveze nezavisno od ovih UK. ICT HUB ne prodaje robu i usluge preko ove internet stranice te se s toga ne treba smatrati trgovce i/ili pružaocem usluga informacionog društva niti ima obaveze propisane Zakonom o trgovini, Zakonom o elektronskoj trgovini i Zakonom o zaštiti potrošača, osim ako to nije posebno određeno posebnim ugovorom između ICT HUB i korisnika. 

17.  Samostalnost i promene uslova korišćenja

17.1.1. U slučaju da se utvrdi da je bilo koja odredba ovih Uslova korišćenja nezakonita, ništava ili neprimenljiva, takva odredba se neće primenjivati ali to neće uticati na ostale odredbe ovih UK ukoliko se utvrdi da one mogu proizvoditi pravno dejstvo nezavisno od takve odredbe.  

17.2. Promene uslova korišćenja

17.2.1. ICT HUB zadržava pravo da promeni UK u bilo kom trenutku. Internet stranica će vas obavestiti samo putem objava ili RSS sadržaja, a ne lično. Vaša je odgovornost da se uverite da se slažete sa novim Uslovima korišćenja, kad god su promene objavljene. Promene uslova korišćenja će stupiti na snagu 14 dana nakon što je obaveštenje objavljeno na internet stranici. Ako se ne slažete sa uslovima korišćenja, nemojte koristiti ovu internet stranicu.